Skip to content

Regulamin sklepu

Witaj,

Zielarski kącik Kari zajmuje się ziołową edukacją oraz rękodziełem. W skrócie, stara się przybliżyć Wam ziołowy świat roślin dla zdrowia, urody, kuchni. Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielarskikacikkari.pl. W regulaminie zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostawie i płatności w sklepie, reklamacjach, itp. Oto moje dane: Zielarski kącik Kari Karina Rudzka, ul. Fabryczna 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna. W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem mailowym: zielarskikacikkari@wp.pl.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

§1 Definicje

 1. Sprzedający – Zielarski kącik Kari Karina Rudzka, ul. Fabryczna 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
 2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają Zamówienia w ramach Sklepu
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.zielarskikacikkari.pl
 5. Sklep internetowy (sklep) – sklep internetowy działający pod adresem www.zielarskikacikkari.pl
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zielarski kącik Kari a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 9. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu jego autoryzacji. Za pomocą „ciasteczek” nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz treści cyfrowych, świadcząc równocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących wobec siebie.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

– posiadanie dostępu do Internetu

– standardowy system operacyjny

– standardowa przeglądarka internetowa

– posiadanie adresu e-mail

– akceptacja plików cookies

 • Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, kulturą osobistą, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Przede wszystkim Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od wszelkich aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem witryny internetowej.
 • W założonym przez Klienta koncie przechowywane są jego dane osobowe oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 • Założenie konta w Sklepie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego poprzez wypełnienie go i przesłanie za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może w każdej chwili tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym , usuwając swoje konto.
 • Kupujący może zdecydować się zapisać do Newslettera. Wtedy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego dodatkową usługę drogą elektroniczną, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o: nowościach, promocjach, produktach i usługach. Zapis do Newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy drogą mailową.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie, odpłatne są natomiast zawierane umowy sprzedaży.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zielarskikacikkari@wp.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Aby zalogować się do sklepu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Wszystkie Ceny końcowe podawane na stronach Sklepu są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy.
 4. Sklep wyświetla Cenę Produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej Cenie np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji w sklepie internetowym, Sklep wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na www.zielarskikacikkari.pl w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów fizycznych lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem.
 6. Po kliknięciu sfinalizowania zamówienia Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za swoje zamówienie.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 8. Gdy dane osobowy podane przez Kupującego budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności,  Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Jeśli trudności w podjęciu kontaktu z Kupujących spowodowane przyczynami o których mowa w ust. 8 powyżej będą utrzymywały się przez okres przekraczający 14 dni, Sprzedawca nabędzie uprawnienie do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to będzie przysługiwało Sprzedawcy przez okres 3 miesięcy liczonych od pierwszego dnia, w którym uprawnienie to zaczęło mu przysługiwać.
 10. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.
 11. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy będzie miało taki skutek, że zwróci on Kupującemu kwotę w wysokości jaką uiścił on za swoje zamówienie, przy wykorzystaniu tej samej metody płatności, jakiej Kupujący użył do zapłaty za zamówienie i pozostawi produkty wchodzące w skład zamówienia do swojej dyspozycji.
 12. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawa na terenie innych Państw jest możliwa po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów dostawy na podstawie orientacyjnej wagi i wielkości paczki oraz destynacji.
 13. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 14. Rękodzieło będące w sprzedaży w Sklepie stanowi produkty kolekcjonerskie.

§3. Zasady płatności.

 1. Za zamówienie w sklepie Kupujący płaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką towaru lub pobraniowo:

17 1140 2004 0000 3102 8259 3988 , mBank, Karina Rudzka

Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko albo firmę Klienta,

– numer Zamówienia.

 • Dowód sprzedaży dla firm lub osób prywatnych wystawiana będzie tylko na podstawie żądania. Żądanie wyraża się poprzez zaznaczenie przy zamówieniu okienka „chcę fakturę”, podaniu firmowego numeru NIP oraz danych firmy lub danych osoby prywatnej (bez nip). Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury, Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu. Faktura przesyłana jest drogą elektroniczną na adres mailowy Kupującego. Żądanie wystawienia dokumentu zakupu musi zostać zgłoszone przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, pocztą elektroniczną na adres kari@zielarskikacikkari.pl
 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia wskaże inaczej.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 5. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że na stronach Sklepu wyraźnie wskazana jest odmienna informacja.
 6. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.
 7. Czas doręczenia przesyłki Kupującemu zależy od firmy kurierskiej.
 8. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy wskazany w zakładce „Kontakt”.
 2. Klient ponosi koszty odesłania przesyłki.
 3. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto, z którego Kupujący dokonał płatności lub na wyraźnie wskazane przez niego konto.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracaną rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 6. Warunki reklamacji

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich zgłoszenia.
 2.  Towar uszkodzony lub niezgodny z opisem może zostać wymieniony na produkt pełnowartościowy bądź na inny produkt dostępny w ofercie sklepu (w tej samej cenie).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres wskazany w zakładce “Kontakt” lub tradycyjną pocztą.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.

§7 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie lub Platformie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo bez ponoszenia kosztów usunąć konto.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie
 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,

b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta. Towar z różnych partii może różnić się między sobą kolorystyką.

 • Zdjęcia prezentujące Towar w Sklepie mają charakter poglądowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2020 roku.